مقایسه لینک های داخلی و بک لینک ها

این مسئله تعجب آور هم نمی باشد. بک لینک به منزله این می باشد که شخص مستقل دیگری شما را تایید می کند و به شما لینک میدهد. لینک های داخلی به منزله این است که خودتان، صفحه ای از سایت را تایید می کنید

ادامه مطلب مقایسه لینک های داخلی و بک لینک ها