kpi و انواع پارامترهای آن

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) : شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs)، شاخص های مهم پیشرفت به سمت نتیجه مورد نظر هستند. تمرکز KPI ها بر بهبود…

ادامه مطلب kpi و انواع پارامترهای آن